Frågor och svar

Vi har olika prisnivåer på våra produkter beroende på vilken kundgrupp du tillhör. Det ordinarie priset är det som syns i butiken.

Personer inom ABF har en särskild rabatt. För att ta del av rabatten behöver du markera att du är ABF:are när du skapar ditt konto. 

Det går utmärkt att skapa konto som privatperson i ABFs webbutik.

När du kommit in på sidan för att skapa kontot - fyll i önskat användarnamn och lösenord.

Fyll sedan i ditt namn, dina adressuppgifter, telefonnummer och emailadress.

Skriv in bokstäverna som frågas efter för att säkerställa att du inte rä en robot - tryck på spara. Om du missat något markeras detta annars får du klartecken att kontot är sparat. 

Lycka till och välkommen med din beställning!

Fyll i användarnamn och lösenord för att logga in. 

Om du arbetar på ABF så obeservera att det inte är ditt vanliga ABF-konto som gäller. Webbutiken har ett eget system för inloggning och du skapar enkelt ett nytt konto om du inte redan har ett. 

Om du har glömt ditt lösenord kan du få ditt lösenord skickat till din mejl. 

Har du någor frågor om innehållet i webbutiken, förbättringsförslag eller andra önskemål kontakta ABFs förbundsexpedition på webbutik@abf.se.

Om du har frågor om din beställning eller våra allmänna villkor kontakta Strömbergs Distribution på e-post abf@strd.se eller telefon +46262004612.

På alla priser tillkommer porto. Beräkningen sker efter de beställda artiklarnas totala vikt.

Leveranser inom Sverige: På alla beställningar tillkommer en fraktavgift på Postens eller DHLs vid varje tillfälle aktuell tariff.

Leveranser utanför Sverige:För leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Postens eller DHLs avgifter. OBS! Eventuella tillkommande införsel- och tullavgifter betalas av leveransmottagaren.


Beräknad leveranstid av beställda artiklar är 2-4 arbetsdagar under förutsättning att vi har produkten i lager. De extrerna artiklar som är beställningsvaror har en leveranstid på ungefär 7 dagar. 

Produkter skickas normalt enligt den information som anges för varje titel. Leverans sker normalt med A-post för brev, DHL paket eller DHL Service Point för paket beroende på mottagare.

Beräknas leveranstiden bli längre än 2-4 dagar ska ABF snarast underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning.
Vid transport från ABF till kund, är ABF ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till ABF är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

Är något av det du beställt skadat när det kommer fram eller om det inte stämmer kontaktar du oss på e-post abf@strd.se eller telefon +46262004612 (ABF/Strömberg Distribution) och meddelar ditt ärende och du får tala med rätt person.
Har annan produkt levererats än den du beställt eller är produkten skadad, ska du genast göra en reklamation och då ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med lämnade instruktioner.

Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för dig. Retur ska inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts.

Utöver vad som ovan sagts och - för Konsument - utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har ABF inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

För leveranser inom Sverige kan betalning ske mot faktura eller kortbetalning. Vid betalning mot faktura ska betalning ske av Kund inom trettio (30) dagar räknat från fakturans datum.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelseavgift.

Meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post. Bindande köpeavtal uppkommer först sedan ABF bekräftat beställningen. ABF reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att före leverans per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas att kunden erhållit någon del av sin beställning alternativt en avi om att beställningen finns för avhämtning hos transportören. Efter av kund gjord beställning äger ABF inte rätt att ändra villkoren.

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor ska exklusivt prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första och sista instans.

Kund har rätt att returnera leveranser. Kund ska lämna ABF meddelande om detta inom fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot varan. Returporto enligt Postens portotabell betalas av kunden. För retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen.
Returrätten gäller inte outlösta paket och inte heller en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram om förseglingen har brutits.
Meddelande om retur ska innehålla följande information:
 - ordernummer,
 - fakturanummer samt
 - titel och art nr på de produkter som önskas returneras

Returnerad produkt ska vara i oanvänt och oskadat skick. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet, som inte kan hänföras till kunden.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

ABF är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för ABF.

Kontaktperson: Rafael Reinoso info@abf.se 08-613 50 00

Hur personuppgifter behandlas och samlas in

ABF samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via webbformulär, mail eller telefon.

När du handlar hos ABF uppger du information som t ex företagsnamn, organissation, namn, adress och telefonnummer.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen måste du vara kund och ha ett konto. Om du väljer att företa köp begär vi all information som behövs för fakturering och leverans.

Dock kan vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus och konto, betalningar etc. utgöra en väsentlig del av tjänsten.

Direkt marknadsföring

ABF samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbplatsen på bästa sätt och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel kan vi använda din e-postadress för att översända nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande. Du kan alltid själv välja om du vill eller inte vill få nyhetsbrev.

Lagring av personuppgifter 

Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i ABFs verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

Överföring av uppgifter till tredje part

ABF är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse.

ABF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. ABF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Överföring till tredje land utanför EU/EES

ABF överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. ABF har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få veta om och hur ABF behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om ABF är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.

Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till ABF i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till din lokala ABF-enhet.

Den registrerade har rätt att inge klagomål på ABFs personuppgiftsbehandling antingen direkt till ABF eller till Datainspektionen.


© Strömberg 2014 Author: MRO & POW